Obchodné podmienky

Kontakt:

S-Shop s.r.o., SNP 10, Senec 90301

IČO: 470900421

DIČ: 2023746604

Podnikateľ je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:88428/B.

Bankové spojenie:

Číslo účtu:  ČSOB - 4023727331/7500

Mobil: 0903409769

E-mail: predaj@s-shop.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop  

 

Obchodné podmienky

(upravujú povinnosti a práva zmluvných strán, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť S-shop s.r.o. a kupujúcim)

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení,  niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka.

·         Predávajúcim a prevádzkovateľom elektronického obchodu e-shop.sk, je spoločnosť S-shop s.r.o., SNP č. 10, 90301 Senec, IČO: 470900421 (predávajúci), predaj@s-shop.sk, 0903409769. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 88428/B. Predávajúci je v zmysle týchto obchodných podmienok povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, dohodnutej cene a množstve, a spolu s tovarom doručí doklad o kúpe (daňový doklad z ERP, faktúra).

·          Kupujúcim – spotrebiteľom sa rozumie, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti je zaregistrovaná  v systéme a  odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu s-shop.sk. Kupujúci v súlade s týmito obchodnými podmienkami sa zaväzuje prevziať objednaný tovar, uhradiť predajnú cenu spolu s nákladmi a pri preberaní tovaru preveriť obal teda jeho celistvosť (neporušenosť).

 

Podmienky objednávky,  platobné podmienky a dodacie podmienky

 

1.      Predávajúci sa zaručuje dodať kupujúcemu tovar (výrobok – všetok tovar zverejnený na stránkach e-shopu)  za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2.      Platná elektronická objednávka kupujúceho je v prípade pravdivého a úplného vyplnenia všetkých požadovaných údajov. Objednávka musí obsahovať, meno kupujúceho, kontaktnú adresu, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru.

3.      Po  vyplnení objednávkového formuláru so všetkými požadovanými údajmi bude kupujúcemu automaticky vygenerovaný email s potvrdením prijatia objednávky.

4.      Za tovar objednaný prostredníctvom tohto eshopu je možné platiť nižšie uvedenými spôsobmi :

·         Platba na dobierku – kupujúci tovar uhradí priamo doručovateľovi pri preberaní tovaru (doručovanie – Slovenská pošta, Kuriér) – cena 3-4€ za doručenie, Česká republika 8€.

·         Platba prostredníctvom banky – bankový prevod alebo vklad na účet

5.      Prevádzkovateľ  S-shop.sk (predávajúci), objednávku kupujúceho vybaví čo najskôr (lehota 1-4 dni) najneskôr v súlade s platnou legislatívou do 30 dní.

6. Prevádzkovateľ S–shop.sk (predávajuci) si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak sa tovar už nevyrába poprípade nedodáva alebo sa zmenila cena dodávateľa výrobku. V takomto prípade budeme bezodkladne kontaktovať kupujúceho a v prípade, ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 14 dní.

7.  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV -v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z. Z. o alternatívných riešení sporov, prípadne spory medzi S-Shop s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva - http://www.mhsr.sk//

V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na S-Shop pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 15 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adresu: S – shop s.r.o., SNP 10, 903 01 Senec. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na našej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako plynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie  o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Vami uvedené číslo účtu, ak ste výslovne nežiadali o iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Tovar nezasielajte na dobierku!!!Pre rýchlejšie vybavenie Vás prosím o podacie číslo balíka z pošty!

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho čo nastane skôr. Tovar nám zasielajte v obaloch a s visačkami tak, ako Vám bol doručený. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom obale(alebo s visačkami).

S tovarom manipulujte len tak ako Vám to je umožnené v kamennej prevádzkarni (odskúšanie veľkosti, kontrola kvality atd..) Zodpovednosť spotrebiteľa  za škodu vzniknutú na vrátenom tovare – „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru“ .

 

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru

 (povinnosti predávajúceho v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa)

Kupujúci má právo reklamovať výrobok do 24 mesiacov od kúpy, ktorý si prostredníctvom tohto elektronického obchodu zakúpil. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena. 

Povinnosťou kupujúceho je uplatniť si reklamáciu na tovar bezodkladne po zistení závady. Reklamáciu uplatnite u predávajúceho zaslaním výrobku (NIE DOBIERKA) alebo ho môžete osobne doniesť na adresu - S-SHOP, Lichnerova 64, 903 01 Senec. Spolu so zaslaním výrobku popíšte dôvody uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar zašlite čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie dokladu o kúpe - faktúru.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby predanej veci závisia od druhu a povahy chybnej veci, občiansky zákonník v tejto súvilosti rozlišuje:

- pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (§622OZ),

- spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy), výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby / opravy, vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§622OZ),

- pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže voľbu jednostranne meniť (§623),

- v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhododnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, ak bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe (§623),

- chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci - v takých prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim (§623),

- ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť (§597),

- právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vymienené kupujúcim alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže pravdivým (§597).

 

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví hneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

  • Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, prísomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  • Odôvodnením zamietnutím reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy je zamietnutie reklamácie na základe odoborného posúdenia, t.j. bez odborného posúdenia reklamáciu nezamietneme.
  • Ak reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy a my (predávajúci) vám ju zamietneme v doklade o vybavením reklamácii uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • Pri uplatnení reklamácie, je predávajúci povinný vydať potvrdenie spotrebiteľovi. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ako v tých prípadoch, je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doruči spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musíme vám ho doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

 Ochrana osobných údajov (predávajúci v súlade s ochranou osobných údajov dodržiava  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov z není neskorších zmien)

  1. Na účely  ochrany osobných údajov sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci ak je fyzickou osobou, je povinná uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a emailovú adresu.
  2. Kupujúci svoje údaje poskytuje predávajúcemu dobrovoľne a to za účelom vyplnenia objednávkového formuláru, teda povinností ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a rovnako ako aj s ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia údajov od kupujúceho, predávajúci (spoločnosť S- shop s.r.o., SNP č. 10, Senec) nemôže s kupujúcim uzavrieť zmluvu.
  3. Na účely spracovania osobných údajov kupujúceho sa rozumie : potvrdenie objednávky, vyplnenie objednávkového formulára, vystavenie faktúry, zaslanie tovaru kupujúcemu.
  4. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu S-shop.sk, predávajúcemu (S-shop s.r.o., SNP č. 10, Senec) čestne prehlasuje, že mu dáva súhlas v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien (§11 odst.1). Predávajúci s poskytnutými osobnými údajmi bude nakladať v zmysle platnej legislatívy SR. Kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať (písomná forma).

 

MOŽNOSŤ VÝMENY TOVARU 

U nás máte možnosť aj výmeny tovaru do 14 dní od doručenie tovaru spotrebiteľovi.  Tovar je možné vymeniť len za tovar, ktorý je k dispozícii, alebo ktorý je na sklade a to minimálne v hodnote meneného tovaru. Pričom náklady na poštovné, prepravné a balné pri výmene tovaru znáša spotrebiteľ. Výmena tovaru sa vzťahuje len na tovar nepoškodený, bez známok jeho používania, v pôvodnom stave s visačkami. V inom prípade bude tovar späť vrátený spotrebiteľovi a výmena nebude akceptovaná, čiže možná.

 

Tieto obchodné podmienky sú vypracované spoločnosťou S - shop s.r.o., na základe príslušných právnych predpisov citovaných vyššie, verejne dostupných informácii, ktoré sa poskytujú za účelom poskytovania rád a poučení podnikateľským subjektom, spotrebiteľom  a tým širokej verejnosti.  V prípade zmeny legislatívy, si vyhradzujeme právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Podmienky nákupu nadobudli platnosť , zmenou legislatívy pri predaji tovarov alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Orgánom dozoru :

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel č. 02/58272104, 02/58272172, ba@soi.sk

 

Odstúpenie od zmluvy: 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 Zodpovedná osoba a kontakt

    Meno a priezvisko: Martin Aŕva
    Tel. kontakt: 0903 409 769
 
Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013 do odvolania.
Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.